EVANGEL vs LOYOLA GIRLS JUNIOR VARSITY 1-15-14 - pricephoto