BAPTISM SHREVEPORT COMMUNITY CHURCH 6-30-19 - pricephoto